OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

Ogólne Warunki Korzystania (OWK) dotyczące korzystania z portalu Virail

1. Ogólne

(1) Firma Virail GmbH, Winsstraße 15, 10405 Berlin (dalej zwana „virail“) udostępnia interfejs techniczny umożliwiający komercyjnym i prywatnym dostawcom transportu (dalej zwanych „Dostawcami”) umieszczanie podróży (pociągiem, autobusem, samolotem i carpoolingiem) w bazie danych, która może być połączona z różnymi stronami internetowymi Dostawców. Użytkownicy poszukujący zakwaterowania (dalej zwani „Użytkownikami”) uzyskują dostęp do tej bazy danych za pośrednictwem strony www.virail.com i/lub innych stron internetowych obsługiwanych przez Virail i kierowani są na stronę internetową Dostawcy rozwiązania transportowego w celu przeprowadzenia procesu rezerwacji.

(2) Niniejsze warunki i postanowienia regulują korzystanie z bazy danych za pośrednictwem wyżej wymienionych stron internetowych Virail oraz obejmują dostęp z witryn mobilnych i wszelkich aplikacji („Aplikacji”) opracowanych przez Virail, a także wszelkich portali lub aplikacji dla urządzeń mobilnych dostarczanych przez strony trzecie. Niniejsze warunki i postanowienia mają wyłączne zastosowanie; Virail odrzuca stosowanie jakichkolwiek innych warunków i postanowień narzuconych przez Użytkownika.

(3) Korzystanie z wszystkich stron internetowych obsługiwanych przez Virail i dostarczanych baz danych („Nasza Strona”) jest dozwolone wyłącznie dla użytku prywatnego. Wyraźnie zabronione jest komercyjne wykorzystywanie Naszej Strony. Nasza Strona nie może być wykorzystywana do fałszywych, oszukańczych lub spekulacyjnych rezerwacji, ani do rezerwacji w celu zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania. Korzystając z Naszej Strony, potwierdzasz, że zobowiązujesz się do powstrzymania się od podejmowania następujących działań i środków bez wcześniejszej pisemnej zgody Virail:

Virail zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia lub ograniczenia dostępu do wszystkich lub określonych komponentów Naszej Strony według własnego uznania bez wcześniejszego ogłoszenia i wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

2. Usługi Virail dla użytkowników

(1) Virail udostępnia ukierunkowaną funkcję wyszukiwania, która umożliwia Użytkownikom zidentyfikowanie najbardziej odpowiedniej oferty Dostawcy w bazie danych, a następnie przekierowuje Użytkownika na stronę Dostawcy lub bezpośrednio nawiązuje kontakt z Dostawcą. Virail nie jest więc dostawcą usług dla żadnej z tych stron internetowych. W szczególności korzystanie z usług Virail nie daje podstawy do zawarcia umowy o imprezę turystyczną z Virail w rozumieniu § 651a niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

(2) Gdzie wyszukiwanie zwraca dużą liczbę wyników, wyświetlane wyniki zostaną ograniczone do określonej ilości, aby zagwarantować funkcjonalność wyszukiwania.

(3) Użytkownicy mogą korzystać z bazy danych Virail bezpłatnie.

(4) Virail informuje, że oferty zamieszczone przez Dostawców mogą podlegać prowizji w przypadku udanej umowy rezerwacyjnej. Sposób zawarcia tej umowy między Użytkownikiem a Dostawcą oraz wszelkie treści w takiej umowie muszą być zgodne z prawem i z jakimkolwiek porozumieniem między stronami zainteresowanymi.

(5) Virail może zezwolić na świadczenie swoich usług przez strony trzecie.

(6) Ponieważ Virail świadczy swoje usługi bezpłatnie, Użytkownik nie ma prawa do odszkodowania ani do egzekwowania umowy. Virail zastrzega sobie prawo do anulowania oferty w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

3. Virail nie ponosi odpowiedzialności za oferty ani umowy rezerwacyjne

(1) Virail jest wyłącznie dostawcą usług technicznych, umożliwiającym tylko wyszukiwanie odpowiednich ofert. Virail nie będzie publikować własnych ofert na wyżej wymienionych stronach internetowych, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zamieszczone oferty. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie i jakiekolwiek oferty zamieszczone na wyżej wymienionych stronach internetowych i na innych stronach internetowych połączonych z Virail, wraz z wszelkimi związanych z nimi oświadczeniami woli. Virail nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani aktualność informacji zamieszczonych przez Dostawcę, w szczególności gdy te informacje są przechowywane na urządzeniu mobilnym.

(2) Wszelkie umowy lub bilety istnieją wyłącznie między Dostawcą a Użytkownikiem. Virail jest zwolniony z jakichkolwiek regulacji umownych, porozumień lub roszczeń istniejących między Użytkownikiem a jakimkolwiek zewnętrznym agentem rezerwacyjnym. Rezerwacje podlegają wyłącznie Ogólnym Warunkom i Postanowieniom dostawcy usług lub agencji transportowej, w szczególności w odniesieniu do anulowania i wycofania. Dostawca usług rezerwacyjnych lub agencja transportowa pozostaje jedynym punktem kontaktowym dla procesów rezerwacji i płatności, a także wszelkich pytań dotyczących tej umowy. Virail nie jest w stanie udzielić informacji na te tematy.

(3) Powyższe paragrafy (1) i (2) pozostają w mocy pod warunkiem, że Virail przechwytuje rezerwacje lub zapytania rezerwacyjne lub związane z nimi dane i informacje samodzielnie, w celu przekazania rezerwacji lub zapytania rezerwacyjnego do dostawcy (np. w ramach ekspresowych rezerwacji lub formularzy zapytań).

(4) Oferty są ciągle aktualizowane za pośrednictwem interfejsu technicznego.

4. Ceny

(1) Ceny wskazane w ofertach są ustalane przez Dostawcę i przekazywane do Virail co najmniej raz dziennie.

(2) Cena oferty jest rozumiana jako cena końcowa za zakwaterowanie, jednak odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich i dokładnych cen spoczywa na Dostawcy. Chociaż Virail stara się przedstawić całkowity koszt oferty, Dostawca może na stronie internetowej rezerwacyjnej nałożyć dodatkowe opłaty.

5. Odpowiedzialność

(1) Virail nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, jakość, kompletność, wiarygodność ani wiarygodność treści i/lub ofert stworzonych przez Dostawcę. W szczególności Virail nie udziela żadnych rekomendacji ani dodatkowych informacji dotyczących wyboru Dostawcy i/lub oferty.

(2) Virail nie ponosi odpowiedzialności za żadne zakłócenia techniczne, których przyczyna leży poza polem odpowiedzialności Virail lub spowodowane siłą wyższą.

(3) Virail nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do danych. Virail zastrzega sobie prawo do przeprowadzania konserwacji technicznej, jeśli jest to konieczne.

(4) Virail ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, spowodowane umyślnym zamiarem i rażącym niedbalstwem. Nie ma odpowiedzialności za zwykłe niedbalstwo, z wyjątkiem przypadków uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności produktu.

(5) Ograniczenia odpowiedzialności Virail stosują się również do osobistej odpowiedzialności wszystkich pracowników, przedstawicieli i agentów.

6. Prywatność

(1) Virail przykłada najwyższą wagę do ochrony informacji Użytkownika. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z Polityką Prywatności Virail.

(2) Dane osobowe są udostępniane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie za zgodą Użytkownika lub tam, gdzie zbieranie, przetwarzanie lub wykorzystanie takich danych jest dozwolone przez prawo.

7. Zmiany w OWK

(1) Virail zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w OWK z odpowiednim wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej sześć tygodni. W przypadku jakichkolwiek zmian, Virail ogłosi zmiany na stronie internetowej i określi datę, od której zmiany wejdą w życie.

(2) Jeśli Użytkownik nie odrzuci tych zmian w ciągu sześciu tygodni od daty ogłoszenia, zmienione OWK zostaną uznane za zaakceptowane przez Użytkownika. Użytkownicy zostaną o tym przypomnieni w ogłoszeniu o zmianach w warunkach.

8. Warunki końcowe

(1) Obowiązują prawo Republiki Federalnej Niemiec, wyłączając Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Miejscem wykonania i sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy z przedsiębiorcami, podmiotami prawnymi prawa publicznego lub organami publicznymi jest Berlin.

(2) Zauważ, że nawet jeśli nasze usługi, w tym Ogólne Warunki Korzystania, są oferowane i opisane w języku angielskim, w przypadku jakiejkolwiek różnicy między wersją angielską a niemiecką, wersja w języku niemieckim będzie miała pierwszeństwo. Wersję niemiecką można znaleźć pod następującym linkiem: www.virail.de/v/geschaeftsbedingungen

(3) Jeśli którekolwiek z tych Ogólnych Warunków Korzystania stanie się nieważne w całości lub w części, lub niemożliwe do wykonania zgodnie z prawem, nie wpływa to na ważność pozostałej części umowy."

Virail GmbH Warunki i Warunki Białej Etykiety

1. Wprowadzenie

Virail GmbH - oprócz swoich usług metasearch dostarczanych poprzez agregację Partnerów - może również umożliwiać Klientom rezerwację usług transportowych osób trzecich za pośrednictwem partnerów osób trzecich poprzez ""Białe Rozwiązanie Etykiety"" lub alternatywny produkt. Korzystając z takiego produktu, Klienci mają możliwość rezerwacji wybranych przewoźników autoryzowanych poprzez partnera Białej Etykiety na dowolnej lokalizacji Virail lub stronie internetowej Virail.

Niniejsze Warunki i Warunki dotyczą usług świadczonych przez Virail i jego partnera Białej Etykiety. W związku z tym są one specyficzne dla dostępu Klienta i korzystania z Platformy Białej Etykiety, odpowiedzialności Partnera Białej Etykiety oraz Przewoźnika świadczącego usługę transportową.

2. Korzystanie z Usług

2.1 Usługi Transportu Lądowego

Virail nie oferuje żadnych usług transportowych Klientom. Przewoźnik jest jedyną stroną świadczącą usługę transportową i ponosi odpowiedzialność za wydawanie biletów, warunki i umowę przewozu oraz wydawanie biletów. W większości przypadków

Virail nie jest partnerem umownym w zakresie wydawania biletów, ponieważ zajmuje się tym Partner Białej Etykiety. W związku z tym Virail nie ponosi odpowiedzialności za taką umowę.

Klienci zatem uznają, że wydawanie biletów i związane z nimi elementy, takie jak rezerwacja miejsc, bagaż i ulepszenia, podlegają warunkom i warunkom (""T&C"") odpowiedniego Przewoźnika, z którym Klient dokonuje rezerwacji poprzez Platformę Białej Etykiety.

2.2 Konfiguracja Platformy Białej Etykiety

Platforma Białej Etykiety jest dostarczana przez partnera osób trzecich, Distribusion Technologies GmbH, z siedzibą w Niemczech (zwana dalej ""Distribusion""). Distribusion rozwija i obsługuje globalny system dystrybucji (GDS) biletów na transport lądowy, obejmujący między innymi dostarczanie treści dotyczących transportu lądowego, techniczną dostawę rozwiązania platformy białej etykiety do celów realizacji zamówień klientów, przetwarzanie płatności, rozliczenia i fakturowanie.

Virail korzysta z usług Distribusion w celu dostarczenia ""Platformy Białej Etykiety"" swoim Klientom umożliwiającej rezerwację biletów Przewoźników. W związku z tym Distribusion zapewnia techniczną dostawę treści i przetwarzanie rezerwacji Klientów w celu sprzedaży biletów. Jako partner techniczny Distribusion nie ponosi odpowiedzialności za żądania obsługi klienta ani zapytania. W przypadku zapytania lub skargi dotyczącej płatności lub problemów transakcyjnych należy je przesłać do Virail, który przekaże je do Distribusion.

2.3 Udostępniane informacje

Klienci muszą zapewnić, że wszystkie udostępniane informacje są prawdziwe, ważne i aktualne podczas korzystania z Platformy Białej Etykiety. Virail i/lub jego dostawcy usług zastrzegają sobie prawo do weryfikacji wszystkich danych przesłanych przez swoich klientów w celu zapewnienia przejrzystości i wykrywania oszustw.

Klient ponosi również odpowiedzialność za konsekwencje i koszty związane z udostępnianiem nieprawdziwych informacji. Przesyłając te informacje podczas procesu rezerwacji, Klienci powinni być świadomi, że postępują zgodnie z warunkami i postanowieniami Przewoźnika (T&C), które są dostępne podczas procesu rezerwacji.

3. Ceny i płatności

3.1 Ceny i opłaty

Oferta Przewoźnika Białej Etykiety jest ustanawiana wyłącznie przez Przewoźnika lub jego partnera. Virail nie ponosi odpowiedzialności za cenę ustalaną przez Przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ceny, Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z Przewoźnikiem.

Klient może również napotkać różne ceny oferowane. Wynika to z wykorzystania pamięci podręcznej do przechowywania danych na wynikach wyszukiwania i/lub innych powiązanych stronach oraz konwersji walut w celu odzwierciedlenia cen w różnych walutach. Pamięć podręczna jest wykorzystywana w celu szybszego dostarczania wyników Klientom w celu poprawy doświadczenia użytkownika, jednocześnie ograniczając obciążenie systemów Partnerów.

Rozwiązanie Białej Etykiety, które zapewnia usługę realizacji zamówień, pokaże poprawną cenę rezerwacji w wybranej walucie i/lub dostępnej do rezerwacji.

Podanie ceny przez Virail w danej walucie nie gwarantuje, że oferta może być zarezerwowana w tej walucie. Dostępne waluty rezerwacji są określane przez Partnera Rozwiązania Białej Etykiety.

3.2 Płatność

Distribusion - jako Partner Rozwiązania Białej Etykiety - będzie również funkcjonować jako partner współpracy Przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek skarg i/lub pytań dotyczących płatności oferty poprzez Rozwiązanie Białej Etykiety, należy skontaktować się z Obsługą Klienta Virail, która przekaże skargę i/lub pytanie do Distribusion.

Podczas dokonywania zakupu oferty na Platformie Białej Etykiety, Klienci zapłacą kwotę biletu wydawcy biletu, od którego Klient kupił bilet. W stosownych przypadkach Klient zapłaci również opłatę usługową dodatkowo do ceny biletu (""Opłata usługowa""). Opłata usługowa zostanie wyświetlona Klientowi przed dokonaniem rezerwacji biletu i będzie oddzielna od ceny oferty.

Opłata usługowa zapewnia Klientowi obsługę klienta oraz inne produkty i usługi świadczone przez Virail. W związku z tym Opłata usługowa nie podlega zwrotowi po dokonaniu transakcji.

Jeśli chcesz anulować lub zmienić ofertę Przewoźnika Białej Etykiety, którą już zarezerwowałeś, prosimy o odniesienie się do odpowiedniego działu i/lub często zadawanych pytań Virail."

3.3 Metody płatności

Oferty Przewoźnika White Label na platformie White Label mogą być aktualizowane w dowolnym momencie, aby zawierać lub wykluczać metody płatności. Obecnie dostępne są następujące metody płatności:

Jeśli płatność zostanie dokonana kartą kredytową lub Google Pay, konto Klienta zostanie obciążone po zakończeniu rezerwacji. Imię i nazwisko posiadacza karty oraz dane karty kredytowej zostaną przekazane przez Distribusion do swojego dostawcy usług płatniczych, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Holandia.

4. Polityka anulowania

W przypadku anulowania i/lub zmiany usługi przez Przewoźnika, Klient ma zgodnie z obowiązującym prawem i/lub Regulaminem Przewoźnika prawo żądania od Przewoźnika zwrotu zapłaconej kwoty i/lub innych praw przeciwko Przewoźnikowi zgodnie z takim prawem.

Szczegóły są określone w Regulaminie Przewoźnika. Virail nie ponosi odpowiedzialności ani nie odpowiada za zwrot jakiejkolwiek kwoty, ani za szkody i/lub utratę zysków, ani za organizację alternatywnych usług transportowych. Jeśli Klient chce dowiedzieć się, jakie ma prawa rezerwując przewoźnika, powinien zapoznać się z Regulaminem Przewoźnika i/lub skontaktować się bezpośrednio z Przewoźnikiem w celu uzyskania dalszych informacji.

W przypadku anulowania zarezerwowanej oferty za pośrednictwem platformy White Label, prawa do anulowania podlegają Regulaminowi Przewoźnika, z którym Klient zarezerwował ofertę. W przypadku, gdy Klient żąda zwrotu, opłata za usługę (jeśli występuje) nadal będzie pobierana przez Virail za świadczenie swoich usług.

Jeśli Przewoźnik zezwala na anulację/zmiany zarezerwowanego biletu online, wszelkie dokonane modyfikacje podlegają Regulaminowi odpowiedniego Przewoźnika. Klientowi może zostać udostępniony link umożliwiający dokonanie modyfikacji rezerwacji (anulacja/zmiana) w odniesieniu do oferty. Jeśli link nie zostanie udostępniony, Klient może skontaktować się z Obsługą Klienta Virail w celu pomocy w realizacji zarezerwowanej oferty, która umożliwia zwroty i/lub modyfikacje, co jest podkreślone podczas rezerwacji. W przypadku, gdy Klient zarezerwował bilet bezzwrotny lub niezmienialny, ani Virail, ani Partner White Label („Distribusion”) nie są w stanie świadczyć tych usług zgodnie z zarezerwowaną ofertą.

5. Dane osobowe

W kontekście korzystania przez Klienta z platformy White Label, Virail i/lub Distribusion mogą zbierać i przetwarzać część danych osobowych podanych. Korzystając z Platformy, Klienci akceptują przetwarzanie swoich danych osobowych przez Virail i/lub Distribusion zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Polityki prywatności platformy White Label.

6. Korzystanie z platformy White Label

Virail udziela Klientom nieekskluzywne, osobiste i nieprzenośne prawo do korzystania z platformy White Label i usług, na potrzeby osobiste i prywatne Klientów, na niekomercyjnej zasadzie i zgodnie z celami platformy White Label i usług.

Klientom zabrania się jakiegokolwiek innego wykorzystania lub eksploatacji platformy White Label i usług oraz ich treści, bez uprzedniej pisemnej zgody Virail. W szczególności Klientom zabrania się:

7. Rola Virail

Virail jako pośrednik umożliwia Klientowi porównanie usług transportowych przed zawarciem transakcji poprzez (a) przekierowanie do Partnera lub (b) za pośrednictwem platformy White Label dostarczonej przez Distribusion. Warunki korzystania określone tutaj odnoszą się do (b) i zawarcia transakcji poprzez platformę White Label. W tym przypadku Virail - w większości przypadków - nie jest stroną umowy w związku z żadną ofertą przewoźnika White Label, ani - w ogóle - usługami transportowymi związanymi z ofertą. Akceptując warunki korzystania z White Label, Klient zgadza się i rozumie, że Virail nie jest stroną umowy zawartej między Klientem a przewoźnikiem.

Virail nie świadczy usług transportowych ani nie działa jako przewoźnik. Virail działa jako pośrednik między Klientem a przewoźnikiem za pośrednictwem platformy White Label dostarczonej przez Distribusion. Virail nie może ponosić odpowiedzialności za usługi transportowe świadczone przez przewoźnika ani usługi dostępne na platformie White Label dostarczonej przez Distribusion. Do elementów, za które Virail nie ponosi odpowiedzialności, należą między innymi:

8. Działanie, dostępność i funkcjonalności platformy

Virail będzie starał się zapewnić, że platforma White Label jest dostępna przez cały czas. Jednak platforma może być czasowo lub całkowicie zawieszona bez uprzedzenia, na przykład w przypadku konserwacji, migracji, aktualizacji, zmian operacyjnych lub trudności technicznych związanych z platformą lub innymi elementami, które mogą ograniczać jej użyteczność i dostępność.

Virail zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zawieszania, czasowego lub stałego, w całości lub części, indywidualnie lub ogólnie dostępu do platformy White Label lub jej funkcji.

9. Stosowne prawo i jurysdykcja

Warunki korzystania z White Label są napisane w języku angielskim i podlegają niemieckiemu prawu. Warunki mogą być tłumaczone z wersji angielskiej na dodatkowe języki, zależnie od lokalizacji Virail. W każdym przypadku właściwe są oryginalne warunki angielskie i zawsze podlegają niemieckiemu prawu. Miejscem jurysdykcji jest Berlin.

10. Informacje kontaktowe

Do ktrej firmy należy się skontaktować, będzie zależało od rodzaju zapytania:

Warunki korzystania z usług Virail GmbH Online Travel Agent (OTA)

 

Virail GmbH - oprócz usług metawyszukiwarki świadczonych za pośrednictwem agregacji Partnerów - może również umożliwiać Klientom rezerwację usług transportowych świadczonych przez osoby trzecie za pomocą wewnętrznej platformy płatności, gdzie Virail działa jako Online Travel Agent (OTA). Korzystając z tej platformy, Klienci mogą zakupić i otrzymać swoje bilety bezpośrednio od Virail GmbH.

Niniejsze Warunki korzystania są specyficzne dla usług świadczonych przez Virail i jego rozwiązanie OTA.

Korzystanie z usług

Usługi transportowe

Virail nie oferuje żadnych usług transportowych Klientom. Przewoźnik jest jedyną stroną świadczącą usługę transportową i jest odpowiedzialny za bilety oraz warunki i umowę przewozu i biletowania. W większości przypadków Virail nie jest partnerem umowy dotyczącej biletów, ponieważ zajmuje się tym Przewoźnik. W takim przypadku Virail nie ponosi odpowiedzialności za taką umowę.

Klienci przyznają zatem, że bilety oraz związane z nimi elementy, takie jak rezerwacja miejsc, bagaż i ulepszenia, podlegają warunkom (T&C) odpowiedniego Przewoźnika, u którego Klienci dokonują rezerwacji, i są akceptowane podczas rezerwacji u tego Przewoźnika za pośrednictwem naszej platformy płatności.

Podane informacje

Klienci muszą zapewnić, że wszystkie informacje podane podczas zakupu biletów za pośrednictwem platformy płatności Virail są prawdziwe, ważne i aktualne. Virail i/lub jego dostawcy usług zastrzegają sobie prawo do weryfikacji wszelkich danych dostarczonych przez swoich klientów w celu przejrzystości i wykrywania oszustw.

Klienci są również odpowiedzialni za wszelkie konsekwencje i koszty związane z podaniem nieprawidłowych informacji. Podając te informacje podczas procesu rezerwacji, Klienci powinni być świadomi, że postępują zgodnie z warunkami (T&C) Przewoźnika, które są udostępniane podczas procesu rezerwacji.

Virail GmbH Online Travel Agent (OTA) Terms an

 

Ceny i płatności

 

Ceny

Virail nie ponosi odpowiedzialności za cenę ustaloną przez Przewoźnika. Jeśli Klienci mają jakiekolwiek pytania dotyczące ceny, powinni skontaktować się bezpośrednio z Przewoźnikiem.

 

Klienci mogą również napotkać różne ceny wyświetlane dla oferty pokazanej na stronie wyników. Jest to spowodowane używaniem pamięci podręcznej do przechowywania danych dotyczących wyników wyszukiwania i/lub innych powiązanych stron oraz przeliczaniem walut w celu odzwierciedlenia cen w różnych walutach. Pamięć podręczna jest używana, aby szybciej dostarczać wyniki Klientom, poprawiając tym samym doświadczenie użytkownika, jednocześnie ograniczając obciążenie systemów Partnerów.

 

Cena wyświetlana na stronie płatności jest „aktualną” ceną dostarczoną przez naszych Partnerów Trzecich i to jest cena, którą Klienci zapłacą. Klienci muszą zaakceptować warunki (T&C) Przewoźnika i Virail przed zakupem biletu. W związku z tym Klienci przyjmują na siebie odpowiedzialność za swój zakup i akceptują politykę zwrotów i zmian Przewoźnika po zakończeniu zakupu.

 

Opłaty

Opłaty za usługi

Za Opłatę Serwisową Virail zapewnia Klientom obsługę klienta, a także inne produkty i usługi. W związku z tym Opłata Serwisowa jest bezzwrotna po dokonaniu transakcji. Opłata Serwisowa jest wymieniona osobno podczas procesu płatności i może się różnić w zależności od zakupionego biletu.

Opłaty za przetwarzanie kart

Dodatkowe Opłaty za Przetwarzanie Kart mogą być pobierane za korzystanie z określonych metod płatności i/lub walut. Te opłaty są bezzwrotne i będą automatycznie wykrywane podczas płatności, a odpowiednia opłata zostanie naliczona, jeśli jakakolwiek opłata jest wymagana.

Opłaty za anulowanie

Podobnie jak w przypadku zakupu biletu, transakcja może również wywołać opłatę za przetwarzanie karty w celu zwrotu biletu. Opłata ta zostanie automatycznie wykryta i odliczona podczas zwrotu.

Płatność

Podczas procesu płatności Klienci zostaną poproszeni o potwierdzenie warunków (T&C) zarówno Virail, jak i wybranego przez Klienta Przewoźnika. Oba te warunki są dostępne na stronie płatności i można je bezpośrednio przeglądać. Klienci zostaną również poinformowani na tej stronie o polityce zwrotów Przewoźnika. Klienci powinni dokładnie sprawdzić wprowadzone szczegóły podczas płatności, ponieważ nieprawidłowe szczegóły mogą skutkować problemem z rezerwacją. Virail nie może zmieniać ani modyfikować rezerwacji. Wszelkie zmiany muszą być zatwierdzone i dokonane przez Przewoźnika. Virail może jedynie anulować i ponownie wysłać bilety w przypadku, gdy Klient nie otrzymał swojego e-biletu.

Po zakończeniu płatności przez Klientów, zostaną oni przekierowani na stronę potwierdzenia i otrzymają e-mail z ich e-biletem. W przypadku, gdy Klienci nie otrzymali swojego e-biletu, powinni sprawdzić folder spam lub poczekać przez jakiś czas na przybycie biletu. Jeśli to nie pomoże, Klienci powinni skontaktować się z Virail, a my ponownie wyślemy bilet.

Metody płatności

Wszystkie metody płatności, które można używać, są wymienione podczas płatności. Metody płatności mogą się różnić w zależności od kraju i czasu, ponieważ metody płatności są dodawane/usuwane.

Oszustwa

W przypadku podejrzenia oszustwa, Virail zastrzega sobie prawo do niehonorowania rezerwacji dokonanej przez Klientów i anulowania transakcji. Jeśli Klienci uważają, że nasze podejrzenia są nieuzasadnione, mogą skontaktować się z naszym Centrum Pomocy, aby poprosić o ponowne rozpatrzenie decyzji podjętej wobec Klientów, ale Virail może utrzymać decyzję o nieobsługiwaniu Klientów na podstawie podejrzeń o oszustwo lub inne podejrzane działania.

 

Zmiany lub anulacje

Virail obecnie nie pozwala Klientom na modyfikację biletu lub rezerwacji. Virail wyświetla warunki (T&C) każdego Przewoźnika podczas procesu płatności. Jeśli Przewoźnik umożliwia wymianę i/lub zwrot biletów, jest to według uznania Przewoźnika, niezależnie od polityki Virail dotyczącej Zmian i Anulacji.

Jeśli Klienci kupują bilet, który wymaga modyfikacji, powinni skontaktować się bezpośrednio z Przewoźnikiem. W przypadku, gdy Przewoźnik pozwoli na dokonanie modyfikacji, będziemy mogli przetworzyć zmianę. Nie możemy jednak zapewnić żadnego zwrotu ani modyfikacji bez zgody Przewoźnika.

Odszkodowanie

Odpowiedzialność Virail jest ograniczona do usług oferowanych jako Online Travel Agent. Nie świadczymy żadnych usług transportowych, a Klienci są zobowiązani skontaktować się z Przewoźnikiem w sprawie wszelkich problemów z podróżą. Wszelkie roszczenia związane z problemami z podróżą muszą być zgłaszane bezpośrednio do Przewoźnika.

Jeśli jesteś Klientem z Unii Europejskiej, możesz znaleźć swoje prawa poniżej:

Prawa i obowiązki pasażerów kolei

Prawa i obowiązki pasażerów autobusów

Prawa i obowiązki pasażerów samolotów

Virail według własnego uznania postara się pomóc Klientom, aby zapewnić im odpowiedni poziom opieki związanej z ich rezerwacją i warunkami określonymi przez Przewoźnika. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez Przewoźnika, a Przewoźnicy są ostatecznie odpowiedzialni za wszelkie odszkodowania lub pomoc określone w ich warunkach.

 

Problemy techniczne

Virail dąży do zapewnienia nieprzerwanej operacji technicznej i usługi. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność i dostępność naszej usługi, ale będziemy się starać to robić. Dotyczy to w szczególności opóźnień technicznych i awarii, a także wszelkich szkód, które mogą z tego wyniknąć.

W przypadku, gdy problem techniczny spowoduje stratę dla naszych Klientów, Virail może według własnego uznania zwrócić koszty. Możemy jednak rozważyć zwrot tylko na podstawie kilku warunków:

  1. Klienci muszą poinformować Virail za pośrednictwem platformy Centrum Pomocy co najmniej 24 godziny przed czasem i datą podróży.

  2. Klienci muszą dokonać zakupu na stronie Virail i mieć obciążoną kartę kredytową.

  3. Klienci nie mogą bezpośrednio ani pośrednio spowodować problemu i muszą dostarczyć nam szczegóły dotyczące problemu technicznego i okoliczności problemu. Klienci muszą również odpowiedzieć na wszystkie nasze prośby o dodatkowe informacje i współpracować w sprawie problemu technicznego. Nieprzestrzeganie tego będzie skutkować brakiem możliwości zwrotu kosztów.

Dane osobowe

Informacje dotyczące praw Klientów w odniesieniu do ich danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku Virail nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe lub wynikowe szkody. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, utraty zysków, danych i reputacji, ani przerwania usługi, awarii systemu lub utraty lub stresu psychicznego, fizycznego lub emocjonalnego wynikającego z korzystania z tej strony internetowej lub niemożności uzyskania do niej dostępu. Odpowiedzialność Virail i naszych pracowników jest ograniczona do umyślnego zamiaru i rażącego niedbalstwa. To ograniczenie nie dotyczy roszczeń na mocy niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt ani istotnego naruszenia umowy.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki zwrotów, odwiedź Virail w Centrum Pomocy. Alternatywnie możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected].